Підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільної освіти “Мистецтво”

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА СЛУХАЧІ!

 Дана Програма розроблена на основі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Закон № 2299 «Зміни до Закону України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження національної рамки кваліфікації», інших нормативно-правових актів з питань освіти, Положення про коледж, положень, якими регулюється освітній процес в Вижницькому фаховому коледжі мистецтв та дизайну ім. В.Ю. Шкрібляка, Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800), Концепції «Нова українська школа», Листа МОН України № 1/9-683 від 04.11.19 р. «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників».

Освітній процес за Програмою підвищення кваліфікації для вчителів загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільної освіти зорієнтовано на формування всебічно гармонійної особистості, здатної до безперервної освіти впродовж життя, професійного розвитку, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в мистецькій сфері.

Освітній процес за розробленою програмою ПК спрямовано на:

  • перепідготовку вчителів загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільної освіти на засадах компетентнісного підходу, які здобудуть освітні та професійні компетентності відповідно до їхніх інтересів, здібностей, можливостей;
  • безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей вчителя, що дає змогу підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього періоду його професійної діяльності;
  • модернізацію освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу.

Освітній процес побудовано за засадах відкритості (самостійна роль суб’єкта в процесі навчання, варіативність і можливість вибору параметрів процесу навчання, доступ до інформації тощо), безперервності (систематизований і цілеспрямований процес набуття необхідних для успішної творчої професійної діяльності компетенцій упродовж життя) і трансформації у сферу освітніх послуг.

Програму укладено відповідно до вимог Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.


 

Зміст програми на підставі поєднання модульних технологій і залікових кредитів забезпечує реалізацію комплексної мети підвищення кваліфікації.

Гарант Програми ПК – Гаврилюк Роман Миколайович, кандидат мистецтвознавства, директор  Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка.

 Навчання за Програмою ПК здійснюється державною мовою. Засади мовної політики в освітньому процесі  коледжу визначаються Законом України «Про освіту».

Коледж забезпечує відкритість і доступність інформації про кожну робочу програму підвищення кваліфікації для вчителів загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільної освіти, шляхом їх оприлюднення на своєму веб-сайті.

Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів.

Протягом 15 календарних днів після видачі документів про підвищення кваліфікації коледж оприлюднює їх перелік на своєму веб-сайті.

Коледж також зареєстрований як суб’єкт підвищення кваліфікації на Національній платформі можливостей професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay». Національна платформа є найбільшим в Україні порталом, призначеним для кращої взаємодії педагогічних працівників, закладів освіти, центрів професійного розвитку та суб’єктів підвищення кваліфікації. 

Ознайомитися з нашою програмою ви можете тут.

https://edway.in.ua/uk/mpk/328/detail/

Курси підвищення кваліфікації можна включити до щорічної програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

За результатами проходження програми надається сертифікат на 30 годин.     

Видані сертифікати про підвищення кваліфікації